• محصول
بهاز شاپ

محصولات › لوازم خانگی › سرویس آشپرخانه 

سرویس آشپرخانه

قیمت سرویس جهیزیه بهازکالا نسبت به دوام و زیبایی محصولات بسیار ارزان بوده و مطابق نیاز مشتری در ظرفیت های مناسب طراحی شده است.
این سرویس ها شامل سطل ها و قوطی های مناسب برای ذخیره کردن مواد غذایی هستند که از ورق های بهداشتی استاندارد تهیه شده اند.برای خرید سرویس اشپزخانه عروس کافی است به صفحه محصول مورد نظر بروید و آن را به سبد خرید اضافه کنید. همچنین می توانید از قسمت «راهنمای خرید اینترنتی محصولات» در منوی پایین صفحه کمک بگیرید. 

لوازم خانگی › سرویس آشپرخانه

کد محصول: 16091070

 • کدمحصول:                 16091070
 • وزن :                        24.5کیلوگرم
قیمت: ۷٬۷۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080028

 • کدمحصول:                  16080028
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: ۵٬۸۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080063

 • کدمحصول:                 16080063
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت: ۶٬۳۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080070

 • کدمحصول:                  16080070
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: ۶٬۰۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16090063

 • کدمحصول:                 16090063
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: ۳٬۵۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16083028

 • کدمحصول:                16083028
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: ۴٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16083063

 • کدمحصول:                16083063
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: ۴٬۷۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16083028

 • کدمحصول:                16083028
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: ۴٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16090061

 • کدمحصول:                 16090061
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: ۲٬۵۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16083061

 • کدمحصول:                16083061
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: ۳٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16088028

 • کدمحصول:                 16088028
 • وزن :                        20   کیلوگرم
قیمت: ۴٬۵۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080061

 • کدمحصول:                 16080061
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت: ۴٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16088008

 • کدمحصول:                 16088008
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: ۴٬۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16090069

 • کدمحصول:                 16090069
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16090008

 • کدمحصول:                 16090008
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16089008

 • کدمحصول:                16089008
 • وزن :                        12.5  کیلو گرم
قیمت: ۲٬۳۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16083008

 • کدمحصول:                16083008
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: ۳٬۳۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16083089

 • کدمحصول:                16083089
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: ۳٬۵۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080069

 • کدمحصول:                  16080069
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: ۴٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080089

 • کدمحصول:                  16080089
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080008

 • کدمحصول:                 16080008
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: ۴٬۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16081008

 • کدمحصول:                 16081008
 • وزن :                        23.5  کیلوگرم
قیمت: ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080067

 • کدمحصول:                 16080067
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت: ۴٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080081

 • کدمحصول:                 16080081
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت: ۴٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16090085

 • کدمحصول:                 16090085
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16090032

 • کدمحصول:                 16090032
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: ۲٬۶۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16089083

 • کدمحصول:                16089083
 • وزن :                        12.5  کیلو گرم
قیمت: ۲٬۷۷۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16083009

 • کدمحصول:                16083009
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: ۳٬۵۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16083031

 • کدمحصول:                16083031
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: ۳٬۶۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080025

 • کدمحصول:                  168025
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: ۴٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16088050

 • کدمحصول:                 16088050
 • وزن :                        20   کیلوگرم

کد محصول: 16088032

 • کدمحصول:                 16088032
 • وزن :                        20   کیلوگرم
قیمت: ۴٬۳۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080090

 • کدمحصول:                  16080090
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080085

 • کدمحصول:                  16080085
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: ۴٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080009

 • کدمحصول:                  16080009
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080083

 • کدمحصول:                  16080083
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: ۴٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080032

 • کدمحصول:                  16080032
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: ۵٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080068

 • کدمحصول:                  16080068
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: ۴٬۷۸۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16088085

 • کدمحصول:                 16088085
 • وزن :                        20   کیلوگرم
قیمت: ۴٬۰۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080010

 • کدمحصول:                 16082010
 • وزن :                        22   کیلوگرم
قیمت: ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16090009

 • کدمحصول:                 16090009
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: ۲٬۲۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16082002

 • کدمحصول:                 16082002
 • وزن :                        22   کیلوگرم
قیمت: ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080049

 • کدمحصول:                 16080049
 • وزن :                     20  کیلوگرم
قیمت: ۴٬۱۳۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080031

 • کدمحصول:             16080031
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت: ۴٬۲۶۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16082039

 • کدمحصول:                 16082039
 • وزن :                        22   کیلوگرم
قیمت: ۵٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16082026

 • کدمحصول:               16082026
 • وزن :                       22    کیلوگرم
قیمت: ۵٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16080027

 • کدمحصول:                 16080027
 • وزن :                        20  کیلو  گرم
قیمت: ۴٬۷۲۰٬۰۰۰ ریال

کد محصول: 16089031

 • کدمحصول:                16089031
 • وزن :                        12.5  کیلو گرم

کد محصول: 16080004

 • کدمحصول:                 16080004
 • وزن :                        20کیلوگرم

کد محصول: 16080001

 • کدمحصول:                 16080001
 • وزن :                         20  کیلوگرم

کد محصول: 16080066

 • کدمحصول:                  16080066
 • وزن :                        20کیلوگرم

کد محصول: 16080005

 • کدمحصول:                 16080063
 • وزن :                       20   کیلوگرم