• محصول
بهاز شاپ

محصولات › لوازم خانگی › سرویس آشپرخانه 

سرویس آشپرخانه

قیمت سرویس جهیزیه بهازکالا نسبت به دوام و زیبایی محصولات بسیار ارزان بوده و مطابق نیاز مشتری در ظرفیت های مناسب طراحی شده است.
این سرویس ها شامل سطل ها و قوطی های مناسب برای ذخیره کردن مواد غذایی هستند که از ورق های بهداشتی استاندارد تهیه شده اند.برای خرید سرویس اشپزخانه عروس کافی است به صفحه محصول مورد نظر بروید و آن را به سبد خرید اضافه کنید. همچنین می توانید از قسمت «راهنمای خرید اینترنتی محصولات» در منوی پایین صفحه کمک بگیرید. 

لوازم خانگی › سرویس آشپرخانه

کد محصول: 16091070

 •  کدمحصول:                 16091070
 •  وزن :                        24.5کیلوگرم
قیمت: 7,760,000 ریال

کد محصول: 16080028

 •  کدمحصول:                  16080028
 •  وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: 5,890,000 ریال

کد محصول: 16080063

 •  کدمحصول:                 16080063
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت: 6,370,000 ریال

کد محصول: 16080070

 •  کدمحصول:                  16080070
 •  وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: 6,070,000 ریال

کد محصول: 16090063

 • کدمحصول:                 16090063
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: 3,370,000 ریال

کد محصول: 16083063

 • کدمحصول:                16083063
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: 4,760,000 ریال

کد محصول: 16083028

 • کدمحصول:                16083028
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: 4,280,000 ریال

کد محصول: 16090061

 • کدمحصول:                 16090061
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: 2,470,000 ریال

کد محصول: 16083061

 • کدمحصول:                16083061
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: 3,780,000 ریال

کد محصول: 16089028

 • کدمحصول:                 16088028
 • وزن :                        20   کیلوگرم
قیمت: 4,570,000 ریال

کد محصول: 16080061

 • کدمحصول:                 16080061
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت: 4,950,000 ریال

کد محصول: 16088008

 • کدمحصول:                 16088008
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: 3,350,000 ریال

کد محصول: 16090069

 • کدمحصول:                 16090069
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: 2,340,000 ریال

کد محصول: 16090008

 • کدمحصول:                 16090008
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: 1,930,000 ریال

کد محصول: 16089008

 • کدمحصول:                16089008
 • وزن :                        12.5  کیلو گرم
قیمت: 2,250,000 ریال

کد محصول: 16083008

 • کدمحصول:                16083008
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: 3,180,000 ریال

کد محصول: 16083089

 • کدمحصول:                16083089
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: 3,430,000 ریال

کد محصول: 16080069

 •  کدمحصول:                  16080069
 •  وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: 4,780,000 ریال

کد محصول: 16080089

 •  کدمحصول:                  16080089
 •  وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: 4,390,000 ریال

کد محصول: 16080008

 • کدمحصول:                 16080008
 • وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: 3,940,000 ریال

کد محصول: 16081008

 • کدمحصول:                 16081008
 • وزن :                        23.5  کیلوگرم
قیمت: 4,400,000 ریال

کد محصول: 16080067

 • کدمحصول:                 16080067
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت: 4,780,000 ریال

کد محصول: 16080081

 • کدمحصول:                 16080081
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت: 4,780,000 ریال

کد محصول: 16090085

 • کدمحصول:                 16090085
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: 2,160,000 ریال

کد محصول: 16090032

 • کدمحصول:                 16090032
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: 2,570,000 ریال

کد محصول: 16089083

 • کدمحصول:                16089083
 • وزن :                        12.5  کیلو گرم
قیمت: 2,650,000 ریال

کد محصول: 16083009

 • کدمحصول:                16083009
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: 3,430,000 ریال

کد محصول: 16083031

 • کدمحصول:                16083031
 • وزن :                        16کیلو گرم
قیمت: 3,470,000 ریال

کد محصول: 16080025

 •  کدمحصول:                  168025
 •  وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: 4,780,000 ریال

کد محصول: 16088032

 • کدمحصول:                 168832
 • وزن :                        20   کیلوگرم
قیمت: 4,360,000 ریال

کد محصول: 16080090

 •  کدمحصول:                  16080090
 •  وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: 4,390,000 ریال

کد محصول: 16080085

 •  کدمحصول:                  16080085
 •  وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: 4,780,000 ریال

کد محصول: 16080009

 •  کدمحصول:                  16080009
 •  وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: 4,390,000 ریال

کد محصول: 16080083

 •  کدمحصول:                  16080083
 •  وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: 4,780,000 ریال

کد محصول: 16080032

 •  کدمحصول:                  16080032
 •  وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: 5,310,000 ریال

کد محصول: 16080068

 •  کدمحصول:                  16080068
 •  وزن :                        20کیلوگرم
قیمت: 4,780,000 ریال

کد محصول: 16088085

 • کدمحصول:                 16088085
 • وزن :                        20   کیلوگرم
قیمت: 3,880,000 ریال

کد محصول: 16080010

 • کدمحصول:                 16082010
 • وزن :                        22   کیلوگرم
قیمت: 4,400,000 ریال

کد محصول: 16090009

 • کدمحصول:                 16090009
 • وزن :                         10  کیلوگرم
قیمت: 2,160,000 ریال

کد محصول: 16082002

 • کدمحصول:                 16082002
 • وزن :                        22   کیلوگرم
قیمت: 4,400,000 ریال

کد محصول: 16080049

 • کدمحصول:                 16080049
 • وزن :                     20  کیلوگرم
قیمت: 3,940,000 ریال

کد محصول: 16080031

 • کدمحصول:             16080031
 • وزن :                       20   کیلوگرم
قیمت: 4,260,000 ریال

کد محصول: 16082039

 • کدمحصول:                 16082039
 • وزن :                        22   کیلوگرم
قیمت: 5,240,000 ریال

کد محصول: 16082026

 • کدمحصول:               16082026
 • وزن :                       22    کیلوگرم
قیمت: 5,240,000 ریال

کد محصول: 16080027

 • کدمحصول:                 16080027
 • وزن :                        20  کیلو  گرم
قیمت: 4,720,000 ریال

کد محصول: 16080004

 • کدمحصول:                 16080004
 • وزن :                        20کیلوگرم

کد محصول: 16080001

 • کدمحصول:                 16080001
 • وزن :                         20  کیلوگرم

کد محصول: 16080005

 • کدمحصول:                 16080063
 • وزن :                       20   کیلوگرم
بازگشت به لوازم خانگی